Jan van Weert staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. Nieuwe trainers, een nieuwe turnhal, samenwonen met Tensor, samen werken met nieuwe partners en het oprichten van nieuwe groepen om de aanwas van nieuwe leden te verhapstukken. We hebben te maken met andere generaties, de Y en Z generatie en de millennials. Met kinderen die vaker valpartijen hebben omdat ze (te) veel tijd achter de computer doorbrengen en te weinig bewegen.

Onze opgave is om al die vernieuwingen zorgvuldig te integreren in de vereniging zonder ons beproefde, gewaardeerde en met zorg opgebouwde concept te verliezen. Zonder het niveau te verliezen waarop we nu presteren. Zonder de mensen waar we jaren op hebben kunnen bouwen, tekort te doen. Zonder de inzet van onze betrokken groep ouders uit het oog te verliezen. Zonder de stabiliteit en continuïteit van onze vereniging aan te tasten.

Om klaar te zijn voor een nieuwe generatie moeten we vernieuwen waar het nodig is, met behoud van ons sterke profiel dat zich door de jaren heen bewezen heeft.

Met elkaar en voor elkaar houden we de vereniging levend.
Wij zijn erg dankbaar voor alle steun die we daarbij krijgen!

future proof

Bij Jan van Weert doen we allemaal dingen die we eigenlijk niet durven of dachten niet te durven. De kleinsten duikelen over toestellen die voor hun wel erg groot zijn. De grootsten oefenen een dubbele salto van een akelige hoogte. Anderen durven hun grenzen op te zoeken in een nieuwe oefening of op een nieuw toestel. Het is kicken als iets (eindelijk) lukt wat je eigenlijk niet dacht te durven.

droom oranje

Wij dromen ervan om alle mensen uit Weert af en toe iets te laten doen wat ze eigenlijk niet durven.  Daarvoor willen wij mensen uitnodigen om deze uitdaging met ons aan te gaan.

 

 

Je ziet hier het profiel van Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert. Met dit profiel laten we zien wie we zijn, wat ons met elkaar verbindt en hoe we als sportvereniging willen overkomen. Het profiel helpt ons om in dit tijdperk van veranderingen bij te blijven, zonder te verstarren en zonder te verslappen. We kijken met een frisse blik naar de wereld om ons heen en overwegen wat er kan en wat er moet. We willen samen verenigen, mét elkaar en vóór elkaar. Dat doen we zonder hiërarchie, maar met enthousiasme en overtuiging.

Profiel JvW

Het profiel is gevisualiseerd in bovenstaande afbeelding. Vijf pijlers in vijf kleurige ronde vormen, ieder met een eigen symbool. Geen standaard cirkels maar een creatieve, beetje eigenzinnige ronde vorm die in beweging is. Waar de pijlers met elkaar in verbinding komen staat ons logo en onze slogan: "Doen, wat je eigenlijk niet durft!". Wil je weten waar de symbolen voor staan, lees dan even verder.

 

Waar wij voor staan

In januari 2018 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van dit profiel en het in beeld brengen van onze waarden en wensen.  Het was meteen duidelijk dat een goede balans tussen Plezier en Prestatie met stip bovenaan staat. Prestatie op ieder niveau en plezier voor alle leeftijden. Dat zijn niet zomaar woorden, dat is al jaren zo en dat voel je als je een onderdeel bent (geweest) van onze vereniging. Het is gewóon geworden en in ons DNA gaan zitten. Dat is vooral een verdienste van de jarenlange trouwe inzet van onze leiding en onze leden. Maar ook bestuur, ouders, sponsors en andere relaties en partners werken daaraan mee.

Plezier en prestatie
Niet ieder mens is hetzelfde en niet iedereen is even sportief of getalenteerd. Dat neemt niet weg dat we er voor iedereen willen zijn. Niemand is bij ons meer of minder dan een ander en iedereen krijgt kansen om iets te leren. Nieuwe leden kunnen bij ons een of meerdere proeflessen nemen zodat zij zeker weten dat ze er zin in hebben.  Wij vinden het fijn als onze leden met zin naar binnen komen en met een lach naar buiten gaan. Waar mogelijk zijn er meerdere groepen op verschillende dagen om een keuze te kunnen maken. We streven naar laagdrempeligheid door de basis contributie betaalbaar te houden en die slechts eenmaal per twee jaar te verhogen met een klein bedrag. Mensen met een kleine beurs kunnen gebruik maken van de stichting Leergeld.
 voor iedereen
Veilig sporten vinden we vanzelfsprekend. Elk lid is automatisch verzekerd via de KNGU voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Elke leider heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij hebben aandacht voor de bescherming van ieders privacy. Maar we maken een veilig sportklimaat vooral met elkaar.
veilig sporten

Balans en beheersing staan symbool voor hoe we met elkaar om gaan. Wij durven mensen aan te spreken als de grenzen van respect of tolerantie overschreden worden. Dat doen we enkel in een gesprek (niet over de mail), op een positieve manier en constructief zodat we verbonden blijven met elkaar.

 Balans en beheersing
Wij voelen ons maatschappelijk betrokken bij de inwoners van Weert en omgeving en willen graag samen iets betekenen voor elkaar. Waar het kan zullen wij ons gezicht laten zien en een passende bijdrage leveren. Dat doen wij al jaren bij de intocht van sinterklaas waar wij een aantal turnpieten leveren. Andersom zijn wij natuurlijk ook heel erg blij dat de Gemeente Weert en andere partners (top)sport hoog in het vaandel hebben staan.
 samen

 vlag hoe het begon

De Rooms-Katholieke Scherm- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert wordt op 17 december 1902 opgericht. Doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van schermen, gymnastiek en aanverwante sporten. Om lid van de vereniging te kunnen worden moeten de leden rooms-katholiek zijn en getuigen van goed godsdienstig en zedelijk gedrag. Het gaat er in het begin nog behoorlijk primitief aan toe. Van sportschoenen hebben slechts weinigen gehoord, laat staan het geld ervoor over om deze aan te schaffen. Veel leden hebben dan ook gewoon hun klompen aan tijdens de repetities.

De vereniging heeft te kampen met de nodige tegenslagen. Daarom wordt in 1908 besloten de repetities van de vereniging te staken. Pas enkele jaren later wordt oefentoestel ‘het paard’ verkocht aan de broeders van het pensionaat Saint Louis en lijkt Jan van Weert ter ziele. Opmerkelijk is dan weer dat na enkele maanden een oproep verschijnt om de vereniging een doorstart te laten maken. Gymnastiekvereniging ‘Jan van Weert’ maakt in de loop der jaren haar opwachting bij heel wat feesten en activiteiten in de stad.

Inmiddels is het aantal verenigingen in Weert flink toegenomen en Jan van Weert heeft op dit moment nog altijd 400 leden. Het jongste lid is 2 jaar oud en het oudste lid heeft een leeftijd van 86 jaar.

Notulen Algemene Leden Vergadering Jan van Weert                

Datum: 4 oktober 2017 (20.00 - 21.00 uur)

Plaats: Restaurant de Liefhebber, Beekstraat 45A in Weert

 

Aanwezig:

Lukie Dentener, Timi Schlatmann, Karlijn Schlatmann, Sanne Teunissen, Virgil Nagel, Angeline de Vries, Sandy Kreemers, Hub Kreemers, Coby Maas, Natascha Heuvelmans, Michelle Hendrikx, Denise Neijnens, Karla Mennen, Nicole Weijers, Lidian de ronde, Saskia Wilson, Marieke Vissers, Marly Claassen, Angelique van Appeven, Erwin Driessen, Godelief Geerlings, Gerlinde Smolenaers, Dorien de Veen, Ingrid Heijmans, Lian Keersemakers, Danielle Krikke, Truus de Waal, Anneke Janssen, Edith Everaerts, Taco Tak, Gerard Mooijenkind.(*)

 

Afgemeld:

Afwezig: overige leden

*(Bij gebrek aan een presentielijst hoop ik dat deze lijst volledig is.)

 

Agenda

1. Opening

2. Verslag kascontrole commissie

3. Decharge Penningmeester en Secretaris (Voorzitter is per 1 juli afgetreden)

4. Verkiezing en benoeming nieuw bestuur

5. Korte update nieuwe turnhal

6. W.v.t.t.k.

7. Afsluiting

 

Vliegende start commissies (21.00 - 22.00)

1. Ludiek startschot samenwerking

2. Kennismaking in de eigen commissie met verantwoordelijk bestuurslid

 

 1. Opening

Nicole Weijers opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 

2. Verslag kascontrole commissie

De Kascontrole is uitgevoerd door Anneke Janssen, Phil Meulen en Toos Coolen . Deze is goedgekeurd.  Truus de Waal geeft aan dat haar is opgevallen dat de laatste paar maanden het spaargeld aardig is teruggelopen en dat zij geen oorzaak heeft kunnen achterhalen.

 

3. Decharge Penningmeester en Secretaris

(De oudvoorzitter, Hub Kremers, is op 1 juli j.l. afgetreden)
Decharge van oud-bestuursleden: Coby Maas en Natascha Heuvelmans.
Denise bedankt het oude bestuur voor hun inzet en overhandigd een presentje.

 

4. Verkiezing en benoeming nieuw bestuur

De kandidaat bestuursleden worden kort voorgesteld door Nicole en er wordt aangegeven voor welke functie iedere kandidaat zich wil inzetten:

Saskia Wilson (penningmeester)
Marieke Vissers (Secretaris)
Marly Claassen (commissaris externe betrekkingen)
Lidian de Ronde (commissaris interne betrekkingen)
Nicole Weijers (commissaris activiteiten)> Nicole is reeds bestuurslid (sinds april 2017)   

Nicole vraagt of de aanwezige leden van de ALV akkoord gaan met stemmen middels de hand opsteken> Zij gingen akkoord. Bestuur is unaniem gekozen door de aanwezigen.

 

5. Korte update nieuwe turnhal

Update turnhal door Karla Mennen. De ambitie is om er in mei 2018 in te kunnen.
Er zijn vertragingen geweest omdat wij afhankelijk zijn van de eigenaar van de hal en zijn verbouwplanning.

 

6. Wvttk: Vragen?

 Erwin: wanneer kunnen we starten met de kantine in de nieuwe hal? 
 Antwoord: dit kan al tijdens het bouwen.

 Er waren verder geen vragen.

 

7. Afsluiting

De vergadering wordt om 20:40 gesloten en alle leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. De commissieleden verzamelen en gaan bij elkaar zitten voor de vliegende start en kennismaking.

 

Go To Top