Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert  gevestigd te Weert  HUISHOUDELIJK REGLEMENT  INHOUDSOPGAVE  Artikel   1. Doel .........................................................................................................................................2  Artikel   2. Leden .......................................................................................................................................2  Artikel   3. Verkrijging van het lidmaatschap ............................................................................................2  Artikel   4. Rechten van de leden ..............................................................................................................3  Artikel   5. Contributies .............................................................................................................................3  Artikel   6. Kleding .....................................................................................................................................3  Artikel   7. Bestuur ....................................................................................................................................3  Artikel   8. Benoeming en benoembaarheid ............................................................................................4  Artikel   9. Bestuursvergaderingen ...........................................................................................................4  Artikel 10. Dagelijks bestuur.....................................................................................................................4  Artikel 11. Voorzitter ................................................................................................................................5  Artikel 12. Secretaris ................................................................................................................................5  Artikel 13. Penningmeester ......................................................................................................................5  Artikel 14. Kascommissie ..........................................................................................................................5  Artikel 15. Overige commissies ................................................................................................................6  Artikel 16. Technische leiding ...................................................................................................................6  Artikel 17. Algemene ledenvergaderingen ...............................................................................................6  Artikel 18. Besluitvorming ........................................................................................................................7  Artikel 19. Opleggen van straffen .............................................................................................................7  Artikel 20. Verenigingsorgaan ..................................................................................................................8  Artikel 21. Afdelingen ...............................................................................................................................7  Artikel 22. Wijziging van het huishoudelijk reglement ............................................................................7      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 1. Doel   Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert, hierna te noemen Jan van Weert,   tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:  a.  het verzorgen van lessen in turnen, gymnastiek, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek,  trampolinespringen, Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) ,voor Ouder en kind, peuters en  dergelijke voor alle leeftijden, alsmede in alle sport‐ en/of recreatieve activiteiten, die door de  KNGU en door de vereniging georganiseerd.   b.  het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van  de in sub a. genoemde activiteiten;  c.  het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden,  uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het  gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;  d.  het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU  georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in  sub a. genoemde activiteiten;  e.  het stimuleren van de in sub a. genoemde activiteiten door samenwerking met het onderwijs.  f.  alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  Artikel 2. Leden 1.  Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren  onderscheid in contributies en inschrijfgelden worden de club‐ en jeugdclubleden  onderverdeeld in categorieën.  Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap 1.  De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe  door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) dat samen met een  informatieblad aan het kandidaat‐lid wordt verstrekt.  2.  Het informatieblad vermeldt in elk geval:  a. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;  b. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds‐ (en activiteiten‐) groepen;  c. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen‐ en wedstrijdmogelijkheden  alsmede mogelijke overige activiteiten;  d. de rechten en verplichtingen van de leden;  e. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigings‐ en  bondscontributies;  f. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.  3.  Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat‐lid (of door de  wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden  bekrachtigd:  a. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings‐ en  bondsregistratie;  b. aan welke les(sen) het kandidaat‐lid wenst deel te nemen;  c. betalingsmethode; in principe automatische incasso, indien per nota tegen meerprijs.  d. of het kandidaat‐lid reeds lid is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van  welke;  e. of het kandidaat‐lid eerder lid geweest is van Jan van Weert en of een andere  gymnastiekvereniging en zo ja, van welke vereniging en tevens waarom en op welke  wijze het lidmaatschap is beëindigd;  f. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en  zich daaraan zal onderwerpen.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  4.  Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat‐lid of diens  wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste  contributietermijn.  5.  Bij niet‐toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat‐lid of diens  wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen.     Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij  de algemene vergadering.  Artikel 4. Rechten van de leden Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met in acht name van de regels,  als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene  vergadering en van het bestuur van Jan van Weert alsmede de statuten en het huishoudelijk  reglement van de KNGU, de volgende rechten:  a.  deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van Jan van Weert;   b.  deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van Jan van Weert  c.  het doen van voorstellen op de algemene ledenvergadering;  d.  het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van     Jan van Weert;  e.  het stellen van kandidaten voor de organen van Jan van Weert en van de KNGU;  f.  deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of  namens de KNGU;  g.  het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;  h.  het verlangen van uitkeringen op basis van de door Jan van Weert en/of de KNGU afgesloten  collectieve verzekeringen;  i.  het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe  gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering  van Jan van Weert en de beroepsinstantie van de KNGU.  Artikel 5. Contributies  De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de  onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement.  De minimum bijdrage voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.  Artikel 6. Kleding De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur de kleding vast voor deelname aan  wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van Jan van Weert  Daarnaast kan de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen met  betrekking tot de kleding voor de trainingen.   Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welk kleding bij bepaalde gebeurtenissen  moet worden gedragen.  Artikel 7. Bestuur Het bestuur kent de volgende functies:  a.  voorzitter;  b.  secretaris;  c.  penningmeester;  d.  lid technische zaken;  e.  bestuurslid  Het bestuur kan tevens gebruik van adviseurs, bijvoorbeeld voor:    personeels‐ en loontechnische zaken; accommodaties      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid 1.  Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen.   Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene ledenvergadering het recht kandidaten te  stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste  veertien dagen, voor aanvang van de algemene ledenvergadering, schriftelijk aan het bestuur  te geschieden.     De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een  eventuele benoeming zal aanvaarden.   Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten  minste veertien dagen niet is aangehouden indien:  a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;    Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij ten minste  vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor  herbenoeming in aanmerking wensen te komen.  2.  Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene  vergadering is gehouden.     Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van  zijn benoeming.  3.  Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop  de algemene vergadering is gehouden.  Artikel 9. Bestuursvergaderingen 1.  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig  achten.  2.  Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de  bestuursleden ter vergadering aanwezig is.  3.  Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.  Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn.   Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  4.  Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de  bestuursleden anders wenst.  5.  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.     Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet  schriftelijk vastgelegd voorstel.  Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist,  wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming  plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  Artikel 10. Dagelijks bestuur Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar  verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 11. Voorzitter De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van Jan van Weert.  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.   De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.   De voorzitter beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.  Artikel 12. Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor:  a.  het houden van de notulen van de vergaderingen;  b.  het voeren van de algemene correspondentie;  c.  het in goed geordende staat houden van het archief;  d.  de verzorging van het algemene ledenadministratie,  e.  het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen  jaar;  f.  de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan de secretaris op te dragen  werkzaamheden.  De secretaris wordt bij de werkzaamheden zo nodig bijgestaan door derden of respectievelijk een  deel van de taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris en ledenadministratie.  Artikel 13. Penningmeester De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.  De penningmeester is verantwoordelijk voor:  a.  en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem  de penningmeester afgedragen en/of toevertrouwde gelden van Jan van Weert  b.  het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs;  c.  de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenadministratie af te leiden  verplichtingen van de leden;  d.  het innen en administreren van de overige inkomsten;  e.  het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval  van het bestuur, een bedrag van € 750,‐ niet te boven mag gaan;   f.  het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;  g.  het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van Jan van Weert  h.  het beheer en de administratie van de door Jan van Weert ingestelde reserve‐ of andere  fondsen;  i.  het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van  Jan van Weert, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;  j.  het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur,  wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering;  Artikel 14. Kascommissie De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de  penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.  Dit rapport wordt aan de algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet  goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.  Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht  aan het bestuur.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 15. Overige commissies In dit artikel kan worden vastgelegd welke vaste commissies Jan van Weert kent en hiervoor een  klein reglement vastleggen.  Voorbeelden zijn een technische commissie, propagandacommissie, jeugdcommissie (jeugdraad),  kantinecommissie en materiaalcommissie.  In een reglement wordt vastgelegd:  a.   wie de leden van de commissie benoemt;  b.   wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;  c.   aan wie of wat de commissie verantwoording schuldig is en/of wordt gerapporteerd.  Voorbeeld voor een materiaalcommissie  De commissie van materiaal wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd.   Aan haar is de zorg voor het materiaal opgedragen, onder controle van het dagelijks bestuur.  Tot haar taak behoort ook de zorg voor vaandels, vlaggen, prijzenkasten, gewonnen prijzen,  enzovoort.   Zij houdt het (dagelijks) bestuur op de hoogte van de onderhoudstoestand van het materiaal en  voert reparaties zo mogelijk zelf uit.  Bij het constateren van beduidende gebreken zal het herstel, in overleg met het bestuur, aan derden  kunnen worden opgedragen.  Artikel 16. Technische leiding 1.  Jan van Weert kan één of meer technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze  technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.  2.  Daarnaast kan Jan van Weert gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders  (volgens B‐contract), als omschreven door de KNGU.  Artikel 17. Algemene vergaderingen 1.  Clubleden en ereleden hebben op de algemene ledenvergadering het recht het woord te  voeren.  Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan, de wettelijke vertegenwoordiger van een  lid, donateurs en derden.  2.  De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:  a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;  b. de maximum spreektijd per spreker beperken;  c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking  staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;  d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden   (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het  voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot  behandeling besluiten;  e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van  de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke  stemming.  3.  Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ter   kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden  ondersteund, worden op de agenda geplaatst.   Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te  dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 18. Besluitvorming 1.  Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige  stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.   2.  Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de  voorzitter, door de vergadering benoemd.     Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden.     Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.  3.  Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:  a. niet zijn ingevuld;  b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;  c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of  zaken die zijn bedoeld;  d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;  e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;  f. onleesbaar zijn.  4.  Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken.     Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.    Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een  stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.  5.  Stemming over personen geschiedt:  a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits  hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;  b. door middel van een schriftelijke stemming.  6.  Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende  procedure.     Benoemd wordt:  a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het  aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;  b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de  volstrekte meerderheid heeft behaald;    Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven,  volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal  stemmen hebben behaald;    Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe  getrokken.  Artikel 19. Opleggen van straffen Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf  definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een  bestuursvergadering te verweren.   Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later  dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht.  Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten  andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen  na de eerste wordt belegd.  Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.  Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun  contributieverplichtingen.  Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten  ingesteld beroep.  Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 20. Verenigingsorgaan Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op  geregelde tijden onder de leden wordt verspreid.  Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd. In het bedrag  van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten  van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.  Artikel 21. Afdelingen  De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de indeling in afdelingen en de  onderscheiden categorieën van leden vast.  Indien de algemene ledenvergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor  sporten anders dan omschreven in artikel 1. van dit reglement, dan zullen daarvoor afzonderlijke  reglementen worden vastgesteld.  Artikel 22. Wijziging van het huishoudelijk reglement  Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,  genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.  Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de  algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.  Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de  algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.  Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering op 19 april 2016 te Weert.

Go To Top