Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen
1. Algemeen
2. Lidmaatschap
3. Indeling
4. Kleding
5. Wedstrijden
6. Clubkampioenschappen
7. Trainingen/stages
8. Gedragsregels
9. Medisch
10. Contributie
11. Anders
1. Algemeen
Aan wedstrijden nemen meerdere wedstrijdgroepen deel.
In deze groepen is de training speciaal gericht op deelname aan regionale, nationale, internationale
wedstrijden (individueel en in teamverband) en demonstraties.
2. Lidmaatschap
2.1 Men kan lid worden van de wedstrijdgroep op aanwijzing van het technisch kader.
Het lidmaatschap van de wedstrijdgroep geldt telkens voor de duur van 1 seizoen
(van augustus t/m juli).
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en technische prestaties.
Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Voor jeugdleden in overleg met de ouders/wettelijke vertegenwoordiger van het lid.
2.3 Tussentijds kan het lidmaatschap, van een wedstrijdgroep, op initiatief van de leiding
door het bestuur worden beëindigd bij:
wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijk afwezigheid op de trainingen en,
het zonder opgaaf van reden, weigeren aan wedstrijden/demonstraties deel te nemen.
2.4 Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap van de wedstrijdgroep niet op
eigen initiatief worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de
groepen voor wedstrijden.
3. Indeling
Er zijn verschillende wedstrijdgroepen.
3.1 Jeugdselectie
3.2 Dames selectie
3.3 Combinatie groep
4. Kleding
4.1 Clubpakje en trainingspak (en een tas) is verplicht op de wedstrijden.
De aanschaf of borg betalen hiervan is verplicht.
4.2 Tijdens training moet er een eigen turnpakje (dus geen wedstrijdpakje) gedragen worden.
Een T‐shirt is raadzaam om bij de hand te hebben bij moeilijke bewegingen.
4.3 Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is
het dragen van het clubpakje verplicht.
Bij een toestelfinale mag men zelf een keuze maken in overleg met de train(st)er.
5. Wedstrijden
5.1 Het deelnemen aan wedstrijden is verplicht, de inschrijving gebeurt aan het begin
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
van het seizoen in de maand november.
5.2 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers zorgen er bij wedstrijden voor dat hun kind
tijdig aanwezig is (minimaal een half uur van te voren).
De leiding geeft tijdig door waar en hoe laat de wedstrijd begint.
Alle informatie komt op de site: www.janvanweert.nl te staan of wordt per e‐mail
toegestuurd.
Alle informatie betreffende wedstrijden is altijd op de KNGU Site (www.kngu.nl )
te vinden! District sites zijn opgeheven
5.3 De wedstrijdgelden worden per jaar van te voren vastgesteld en worden per incasso
bij de deelneemsters geïncasseerd.
5.4 Deelname aan internationale wedstrijden gaat in overleg met train(st)ers en turnster
(ouders/wettelijke vertegenwoordiger bij jeugdleden).
Ook hier geldt wat gesteld is in 5.3
5.5 Indien de technische prestatie of motivatie tijdens trainingen, de wedstrijden en de
clubkampioenschappen onvoldoende zijn, kan het technisch kader besluiten de
turnster terug te zetten naar een lager niveau of zelfs naar een recreatiegroep en het
lidmaatschap van de wedstrijdgroep te beëindigen.
Dit wordt per wedstrijdseizoen bepaald.
6. Clubkampioenschappen
6.1 Elk jaar worden in principe, op het einde van het seizoen de clubkampioenschappen
georganiseerd.(calamiteiten kunnen dit verhinderen)
6.2 Deelname door de wedstrijdturnsters is verplicht.
7. Trainingen/stages
7.1 Van de turnster wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen en minimaal
10 minuten voor aanvang aanwezig is.
7.2 Bij verzuim tijdig bericht aan leiding met opgaaf van reden.
7.3 Bij regelmatig verzuim kan het lidmaatschap van de wedstrijdgroep worden beëindigd.
7.4 Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert is van mening dat de top turnsters de
best denkbare begeleiding binnen onze vereniging moeten krijgen.
Voor die inzet verwacht Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert van ieder de
optimale inzet in het streven de top te bereiken.
Kan of wil iemand zich niet houden aan deze regel dan heeft dat consequenties.
Het bestuur zal per geval bepalen welke consequentie dat is en zal zeer zorgvuldig
met ieders belangen omgaan, maar zal altijd het belang van
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert boven het persoonlijk belang stellen.
7.5 Bij uitzonderlijke prestaties kan de leiding besluiten dat er met turnsters extra getraind
wordt en eventueel op een hoger niveau worden geplaatst.
7.6 Van elke turnster wordt verwacht dat zij op de trainingen haar kleding in orde heeft,
zelf zorg draagt voor haar turnleertjes en polsbandjes (een T‐shirt bij zich heeft voor
het vangwerk van moeilijke elementen) en haar haren goed netjes verzorgd heeft
(een staart goed bij elkaar gebonden).
De turnster mag geen sieraden/horloge dragen.
7.7 Elk jaar kunnen en worden turnsters uitgenodigd om deel te nemen aan
ondersteuningstrainingen, regiotrainingen en trainen met toppers.
Ook voor deze trainingen geldt hetzelfde als in 4.2
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
8. Gedragsregels
8.1 Ten aanzien van het gebruik van de moderne media zoals Facebook, Hyves, Twitter
en dergelijke tijdens meningsverschillen in welke vorm dan ook.
Het bestuur van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert Jan van Weert kan en
wil niet accepteren dat de moderne media gebruikt worden als platform om
ongenuanceerd zaken publiek te maken die schadelijk zouden kunnen zijn voor
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert, leden, leiding of bestuur.
Het bestuur zal dan ook gepaste maatregelen nemen tegen diegene die de moderne
media misbruiken en het belang van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert,
in welke vorm dan ook, schaden.
8.2 Discriminatie in welke vorm dan ook valt hier ook onder.
Het bestuur zal dan ook gepaste maatregelen nemen tegen diegene de moderne
media misbruiken en het belang van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert,
in welke vorm dan ook, te schaden.8.3 Meningsverschillen en discussies worden niet op de
trainingsvloer in aanwezigheid
van alle turnsters uitgesproken.
Indien er een verschil van mening / inzicht is tussen de train(st)ers, is dit een punt
voor het periodiek overleg tussen de leiding en het bestuurslid technische zaken.
Indien de periode tot het volgende overleg te lang duurt bespreek dan een verschil
van mening / inzicht direct na afloop in beslotenheid in de kantine of in de zaal.
Indien er een verschil van mening is tussen train(st)er en turnster, moet dit op een
rustig moment in beslotenheid worden besproken.
Is het voorval zo heftig dan raadt het bestuur aan eventueel de training stil te leggen
en dit even afgezonderd te bespreken, daarna wordt indien mogelijk de training
weer hervat.
8.4 De (hoofd)train(st)er blijft de eindverantwoordelijke op de vloer, de leiding bepaald
de gang van zaken.
Roddel, achterklap en een sfeer verpestende houding wordt niet geaccepteerd.
Niet van de leden, niet van toeschouwers, niet van begeleiders, niet van familieleden.
De leidinggevende train(st)er kan in overleg met de medetrain(st)ers besluiten in
geval van onaanvaardbaar gedrag, een turnster weg te sturen.
Dit wordt z.s.m. gemeld bij het bestuur.
8.5 De train(st)ers zullen naar de turnsters toe altijd één lijn trekken en een gezamenlijk
standpunt uitdragen.
Verschil van mening mag en is in sommige gevallen zelfs goed.
BLIJF IN ALLE GEVALLEN VOORAL MET ELKAAR IN GESPREK.
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert
hecht zeer veel waarde aan een gezond en veilig turnklimaat.
9. Medisch
9.1 Er wordt geadviseerd om elk jaar wedstrijd turnsters te laten keuren door middel
van een uitgebreide keuring bij een sportarts of Sport Medisch Adviescentra.
9.2 Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert werkt op een zo gezond mogelijke
basis waarin de grenzen worden opgezocht van fysieke en psychische mogelijkheden
van turnsters.
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er incidenteel blessures ontstaan.
Blessures in de zaal worden behandeld volgens EHBO‐regels, daarna volgt evaluatie
en vervolgtraject: wat kan inhouden controle door ziekenhuis en/of (sport)arts.
9.3 Bij blessures dient men in overleg met de train(st)er af te spreken of men wel/niet kan
deelnemen aan de trainingen en welk herstelprogramma gevolgd moet worden.
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
9.4 Tijdens wedstrijden dient de turnster, die met een bandage turnt, draagt een bandage
in huidskleur.,
Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt per toestel aftrek tijdens de wedstrijd.
Bij trainingen mag de bandage een andere kleur hebben.
9.5 Turnsters zorgen zelf voor tape en ander bandage materiaal.
9.6 Tijdens blessures/ziekte moet de contributie worden doorbetaald!
9.7 Turnsters en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers dienen op de hoogte te zijn
van het dopingreglement van de KNGU.
Dit reglement is te lezen op de website van de KNGU en kan ook worden
gedownload (www.kngu.nl ).
Staan medicijnen, die leden gebruiken ,(bij bijv. Astma ) op de lijst, dan
moet een doktersverklaring afgegeven bij de train(st)ers vóór dat het
wedstrijdseizoen begint.
Zij dienen een verzoek in bij de bond voor eventuele dispensatie!
9.8 Voeding: gewoon eten is het beste: een speciaal voedingsdieet is niet nodig.
Eet vooral niet te vet en ben zuinig met frisdrank.
10. Contributie en wedstrijd inschrijfgelden
10.1 Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en betalen een
hogere contributie dan de recreatieleden.
De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren.
De contributie wordt geheven in 5 termijnen van 2 maanden!
10.2 Als de turnster trainingen bezoekt buiten de trainingen van Turn‐ en
Gymnastiekvereniging Jan van Weert zijn de kosten en het vervoer voor eigen
rekening (regiotrainingen e.d.).
10.3 Het inschrijfgeld voor wedstrijden is voor rekening van de turnster.
10.4 Voor landelijke wedstrijden is een turn pas verplicht.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster.
Deze turnpas is 3 jaar geldig.
10.5 Voor internationale wedstrijden is een FIG paspoort verplicht.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster.
11. Anders
11.1 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen in de kantine trainingen bezoeken.
Maak geen contact met uw kind vanuit de kantine daar dit de concentratie en de
training kan beïnvloeden hetgeen tot onveilige situaties en ongelukken kan leiden.
(aansprakelijkheid)
11.2 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers die hun kind na de training komen ophalen,
kunnen in de kantine wachten.
Het is niet toegestaan in de zaal of deuropening en naar de zaal te wachten.
Dit is storend voor de trainsters en turnsters.
Turnsters maar ook train(st)ers kunnen hierdoor afgeleid worden met alle gevolgen
genoemd in 11.1.
11.3 Aan het begin (rond oktober/november) en aan het eind (rond juni/juli) van het
seizoen zijn er in principe oudergesprekken om het seizoen voor te bespreken of te
evalueren.
Individuele oudergesprekken kunnen afhankelijk van ontstane situaties worden
aangevraagd door ouders/wettelijke vertegenwoordiger train(st)ers gedurende het
hele jaar.
11.4 Daar waarin het reglement niet voorziet, wordt in alle redelijkheid naar een
oplossing gezocht en beslist het train(st)ers team in samenspraak met het bestuur.
Vastgesteld in de Algemene vergadering op 19 april 2016 te Weert

Go To Top