Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert  gevestigd te Weert

STATUTEN  OVERZICHT ARTIKELEN
Artikel 1. Naam en zetel  
Artikel 2. Duur 
Artikel 3. Doelstelling 
Artikel 4. Organen 
Artikel 5. Lidmaatschap 
Artikel   6. Toelating van leden 
Artikel   7. Verplichtingen van de leden 
Artikel   8. Einde lidmaatschap 
Artikel   9. Donateurs 
Artikel 10. Geldmiddelen 
Artikel 11. Bestuur 
Artikel 12. Bevoegdheden bestuur 
Artikel 13. Algemene ledenvergadering 
Artikel 14. Commissies. 
Artikel 15. Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering 
Artikel 16. Stemrecht 
Artikel 17. Leiding vergaderingen en notulering 
Artikel 18. Straffen 
Artikel 19. Statutenwijziging 
Artikel 20. Notariële akte, registratie 
Artikel 21. Fusie 
Artikel 22. Beperking tot wijziging 
Artikel 23. Ontbinding en vereffening 
Artikel 24. Huishoudelijk reglement 
Artikel 25. Onvoorziene gevallen 

 

Artikel 1. Naam en zetel  

1.   De vereniging draagt de naam “Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert”  en wordt in de statuten en het huishoudelijk reglement nader aangeduid als de ‘vereniging’.
2.  De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Weert.    

Artikel 2. Duur    

1. De vereniging is opgericht op zeventien december negentienhonderd en twee en is aangegaan voor  onbepaalde tijd.    
2.  Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgend.    
3.  De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te  Roermond onder nummer40175950.  

Artikel 3. Doelstelling  

1.  De vereniging heeft als doelstelling:  a. het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen  door het beoefenen  van de turn‐ en gymnastieksport in welke verschijningsvorm dan ook;  b. het onderhouden en uitbreiden van de kennis en oefening van al hetgeen op de turn‐ en  gymnastieksport betrekking heeft;  c.  het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.
2.  De vereniging tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:  
a. oefening van de leden te verzorgen;   b. organiseren van en deelnemen aan evenementen op het gebied van de  gymnastieksport;  c. al het overige, niet strijdig zijnde met de wet en de grondslag van vereniging, te doen dat  tot het realiseren van haar doelstelling bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Organen

1.  Organen van de vereniging zijn:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het bestuur;
c. commissies die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast  met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 5. Lidmaatschap

1.  De vereniging kent:
a. clubleden; 
b. jeugdclubleden; 
c. ereleden. 
2.  a. Clubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het  boekjaar, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt 
b. Jeugdclubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en     die, bij de aanvang van het boekjaar, de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. c. Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de  vereniging of in het  kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene  ledenvergadering daartoe zijn benoemd.   
3.  Daar waar in de statuten of reglementen voor persoons‐ en functienamen de mannelijke  vorm wordt gebruikt worden daarmede zowel vrouwen als mannen bedoeld. 
4.  Daar waar in de statuten of reglementen wordt gesproken van ‘leden’ worden hieronder  begrepen de in artikel 5 lid 1. genoemde leden tenzij anders is aangegeven. 
5.  Het lidmaatschap van leden, als genoemd in artikel 5 lid 1., is persoonlijk en niet  overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 

Artikel 6. Toelating van leden  

1. Toelating als clublid of jeugdclublid kan geschieden nadat een schriftelijk  verzoek  dienaangaande bij het bestuur is ingediend.   Het bestuur beslist over de toelating.   Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating  besluiten. 
2.  Ereleden worden door de algemene ledenvergadering met een van ten minste drie vierde van  de uitgebrachte geldige stemmen als benoemd. 

Artikel 7. Verplichtingen van de leden

1.  De leden van de vereniging zijn verplicht:  a.de statuten, het huishoudelijk reglement het wedstrijd reglement en de besluiten van de  organen van de vereniging na te leven;  b. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, hierna te duiden als  KNGU en diens rechtsopvolgers te aanvaarden;  c. de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de besluiten van de organen van de  KNGU na te leven;  d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging en/of de  KNGU kunnen worden geschaad;  e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de KNGU  voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 
2. De in artikel 7 lid 1. genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen die in de vereniging  een functie, welke dan ook, bekleden. 
3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen  kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene  ledenvergadering. 
4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan,  dan nadat het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe is gemachtigd.
5. a. Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn  verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid door  opzegging van zijn lidmaatschap, volgens de daarvoor geldende regels, de toepasselijkheid  van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 
b. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, volgens de daarvoor  geldende regels, de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden  van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

Artikel 8. Einde lidmaatschap

1.  Het lidmaatschap van een clublid of jeugdclublid eindigt door:
a. de dood van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting (royement).  
2.  Het lidmaatschap van een erelid eindigt door:
a. de dood van het erelid;
b. opzegging door het erelid;
c. ontneming van het erelidmaatschap door de algemene ledenvergadering met een  meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van de  desbetreffende maand.   Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van de  desbetreffende maand in het bezit moet zijn van de vereniging.  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het  einde van de eerstvolgende maand tenzij het bestuur anders besluit of van het lid  redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.   Opzegging van het lidmaatschap door een erelid kan op elk moment plaatsvinden, mits deze  opzegging schriftelijk geschiedt. 
4.  Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts  mogelijk binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere  rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld. 
6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur met  inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.   Deze opzegging vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn  aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft  voldaan alsmede indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de  statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. 
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid  a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; 
b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; c. door de KNGU uit het clublidmaatschap van de KNGU is ontzet. De ontzetting geschiedt door het bestuur.   Het betrokken lid wordt ten spoedigste, onder opgave van reden(en) schriftelijk van het besluit, in  kennis gesteld.   Betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de  algemene ledenvergadering.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting moet worden genomen met een  meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
8. Indien het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van een maand eindigt, blijft toch de  geldelijke bijdrage voor de desbetreffende maand geheel door het lid verschuldigd tenzij het  bestuur anders besluit.

Artikel 9. Donateurs

1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn  geaccepteerd en die onverplicht de vereniging met een bijdrage steunen.
2. Acceptatie als donateur kan geschieden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. 
3. Het bestuur beslist over de toelating. Aan de toelating verbindt het bestuur een minimum bijdrage.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of krachtens  de statuten en/of reglementen zijn toegekend. 
5. Het donateurschap eindigt door:
a. de dood, dan wel ophouden te bestaan;
b. opzegging door de donateur;
c. opzegging door de vereniging.

Artikel 10. Geldmiddelen  

1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en inschrijfgelden van leden;
b. bijdragen van donateurs;
c. inschrijf‐ en entreegelden ten behoeve van wedstrijden en evenementen;
d. subsidies;
e. bijdragen van sponsors;
f. schenkingen, legaten en andere baten.
2.  De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende  categorieën van leden zijn verschuldigd. De algemene ledenvergadering stelt tevens het bij toetreding van leden verschuldigde  inschrijfgeld vast. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Artikel 11. Bestuur

1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De algemene ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur, besluiten het aantal  bestuursleden voor een bepaalde periode uit te breiden met ten hoogste twee leden.   Het bestuur blijft bevoegd gedurende de tijd dat ten minste drie leden deel uitmaken van het  bestuur. b. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.  Zij worden na hun benoeming, voor zover dit nog niet het geval is, geacht lid te zijn van de  vereniging.
2. a. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gestelde kandidaten  benoemd. b. De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie.   Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. c. Alle clubleden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.
3. a. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting en treden af volgens een op te maken rooster.   Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzitter, secretaris en penningmeester  ieder in een ander jaar aftreden.  b.  Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.  c. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende  algemene ledenvergadering.   Na benoeming door de algemene ledenvergadering treedt een tussentijds benoemd  bestuurslid af op het tijdstip waarop de voorganger zou zijn afgetreden.  d. Een bestuurslid kan, ook al is het voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het  orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.   Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de  uitgebrachte geldige stemmen.  e. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door  ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 
4.  Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het bestuurslid;
b. opzegging door het bestuurslid;
c. ontslag door de algemene ledenvergadering;
d. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 12. Bevoegdheden bestuur

1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van  de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met  de secretaris of tezamen met de penningmeester dan wel bij afwezigheid van een van de  genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
3. Het bestuur is bevoegd een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te  vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte volmacht  blijken.
4. Voor het beschikken over bank‐ en girosaldi tot een bedrag van zevenhonderd en vijftig euro  (€ 750,00.) is de penningmeester zelfstandig zonder medewerking van een ander bestuurslid  bevoegd te beschikken.  In overige gevallen is toestemming van het bestuur benodigd.
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in lid 2, kan niet worden beperkt of aan  voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigings‐ bevoegdheid van personen aan  wie volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan  voorwaarden worden gebonden.
6. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten hetzij een volmacht  vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat  hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende  rechtshandeling is besloten. 
7. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van  registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor  overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,  zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het  bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 13. Algemene ledenvergadering

1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene ledenvergadering  gehouden, hierna te noemen jaarvergadering.  De datum van deze vergadering wordt in een bestuursvergadering bepaald en kenbaar  gemaakt aan de leden en wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden.
2. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en  legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten  met een toelichting, rekening en verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden.   Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van  redenen melding gemaakt.
3. Goedkeuring door de jaarvergadering van het verslag en de rekening en verantwoording  strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en  verantwoording blijken.
4.  De agenda voor jaarvergadering omvat ten minste de volgende punten:
a. vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering;
b. vaststelling van het jaarverslag;
c. verslag van de kascommissie;
d. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
e. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
f. benoeming bestuursleden;
g. benoeming leden van de kascommissie;
h. benoeming leden overige commissies;
i. ingekomen voorstellen;
5.  De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit twee clubleden en/of  de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur.     Aftredende  kascommissieleden zijn ten hoogste twee keer achtereen terstond herbenoembaar.     De kascommissie is belast met de controle van het toezicht op het geldelijk beheer van het  bestuur.
6.  De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te  controleren.  Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te  verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de  boeken en bescheiden van de vereniging te geven.   De kascommissie kan, indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist zich  voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.   De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten.  Bereiken zij daarover geen overeenstemming dan beslist de jaarvergadering.
7.  De kascommissie is verplicht de controle ten minste eenmaal per jaar uit te voeren en wel  vóór de jaarlijkse jaarvergadering.  De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen.  De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
8.  De algemene ledenvergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht  voor een goed functioneren van de vereniging.

Artikel 14. Commissies.

1.  Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke  commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te  ontslaan.   Een commissie bestaat uit een oneven aantal leden en ontvangt haar taakomschrijving van  hen, die haar opdracht hebben gegeven. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan haar opdrachtgever op een door  laatstgenoemde te bepalen wijze, met inachtneming van de richtlijnen die haar zijn verstrekt.
2.   Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of het  huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat de  commissie heeft ingesteld.
3.  Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

Artikel 15. Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering  

1.  De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming  van een termijn van vier weken.   De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of op  een andere daartoe geschikte wijze.  2.  Behalve de in artikel 13. bedoelde jaarvergadering worden algemene ledenvergaderingen  gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met  opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig  aantal leden, als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de  algemene ledenvergadering.
3.  Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in artikel 15 lid 2., is het bestuur verplicht tot  bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier  weken.   Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur  werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping  overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.  

Artikel 16. Stemrecht

1.  De clubleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Zij hebben daar ieder één stem.   De wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden hebben toegang tot de algemene  ledenvergadering.   Eén wettelijke vertegenwoordiger heeft daar, ongeacht het aantal jeugdclubleden dat hij  vertegenwoordigt, één stem. 
2.  Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de vergadering.  Het is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in artikel 16 lid 1., een andere  stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem. 
3.  Stemming over zaken geschiedt mondeling.   Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering tot een andere wijze van  stemmen besluit.
4.  Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte  geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden  tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben  verkregen en is diegene benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de  uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
5.  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de  uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het staken  van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
6.   Een clublid of wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid heeft geen stemrecht over  zaken die hem, zijn partner of een van zijn bloed‐ of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 17. Leiding vergaderingen en notulering

1.  De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.   Bij zijn afwezigheid of ontstentenis leidt één van de andere bestuursleden de vergadering.
2.  Van de op de bestuursvergadering behandelde agendapunten worden door de secretaris of  een ander bestuurslid notulen gehouden. 
3.  Van de op de algemene ledenvergadering behandelde agendapunten worden door de  secretaris of een door de voorzitter aangewezen clublid notulen gehouden.

Artikel 18. Straffen

1.  Het bestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk reglement dan wel  in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van de vereniging en/of het niet  nakomen van enige verplichting jegens de vereniging, de navolgende straffen opleggen:
a. berisping;
b. ontzegging van het recht om aan een of meer evenementen en/of wedstrijden van de  vereniging deel te nemen;
c. schorsing;
d. ontzetting uit het lidmaatschap (royement).
2.  Met uitzondering van de straf van berisping kan de opgelegde straf worden gepubliceerd in  het verenigingsorgaan. 3.  Tegen een strafmaatregel staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het  besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.  Van de uitspraak van de algemene ledenvergadering is beroep mogelijk bij de KNGU.   Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking.

Artikel 19. Statutenwijziging

1.  Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene  ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van  de statuten wordt voorgesteld.   De oproeping voor deze vergadering dient ten minste vier weken van tevoren worden gedaan.
2.  Indien de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot  wijziging van de statuten is gedaan, zal het voorstel waarin de voorgestelde wijziging is  opgenomen ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering tot na afloop van de dag  waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden, op een daartoe geschikte plaats  voor de leden ter inzage worden gelegd.   Op verzoek van een lid zal een afschrift van dit voorstel worden toegestuurd.
3.  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene  ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal  uitgebrachte geldige stemmen.
4.  Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene ledenvergadering alle  stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de statuten met  algemene stemmen wordt genomen.
5.  De statuten en de daarop gebaseerde regelingen mogen geen bepalingen bevatten die  strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. 

Artikel 20. Notariële akte, registratie

1.  De wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële  akte is opgemaakt.
2.  Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te  deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen het gebied waar de vereniging  haar zetel heeft.

Artikel 21. Fusie 

1.  Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 19 de leden 1,  2 en 3, van overeenkomstige toepassing.
2.  Bij de oproeping voor de in dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat  in de vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name  genoemde andere verenigingen.   De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen  bedragen.

Artikel 22. Beperking tot wijziging

Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen  beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 23. Ontbinding en vereffening

1.  Behoudens het bepaalde in artikel 2.19 tot en met 2.21 van het Burgerlijk Wetboek 2 wordt  de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering.   In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig te  zijn (quorum).   Het besluit moet worden genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte  geldige stemmen.
2.  Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering  aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch  uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering.   Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal  uitgebrachte geldige stemmen.
3.  Bij de oproeping tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen moet  worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De  termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
4.  Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de  vereffening door het bestuur.
5.  Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor door de algemene ledenvergadering te  bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
6.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van  haar vermogen nodig is.   Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover  mogelijk van kracht.   In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden  toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Artikel 24. Huishoudelijk reglement  

1.  De algemene ledenvergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere  regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en  inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van  uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de regeling  haar gewenst voorkomt, bijvoorbeeld het beheer en gebruik van de accommodatie van de  vereniging.
2.  Een wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door een besluit van de  algemene ledenvergadering.   Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of door middel van een schriftelijk  verzoek door ten minste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden van de  vereniging.
3.  Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn  met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de  statuten wordt toegestaan. 1

Artikel 25. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, neemt het bestuur  een voorlopige beslissing.   Deze beslissing is van kracht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin het bestuur de  desbetreffende zaak als agendapunt opneemt, daarover een besluit neemt. Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering op 19 april 2016 te Weert.

Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert  gevestigd te Weert  HUISHOUDELIJK REGLEMENT  INHOUDSOPGAVE  Artikel   1. Doel .........................................................................................................................................2  Artikel   2. Leden .......................................................................................................................................2  Artikel   3. Verkrijging van het lidmaatschap ............................................................................................2  Artikel   4. Rechten van de leden ..............................................................................................................3  Artikel   5. Contributies .............................................................................................................................3  Artikel   6. Kleding .....................................................................................................................................3  Artikel   7. Bestuur ....................................................................................................................................3  Artikel   8. Benoeming en benoembaarheid ............................................................................................4  Artikel   9. Bestuursvergaderingen ...........................................................................................................4  Artikel 10. Dagelijks bestuur.....................................................................................................................4  Artikel 11. Voorzitter ................................................................................................................................5  Artikel 12. Secretaris ................................................................................................................................5  Artikel 13. Penningmeester ......................................................................................................................5  Artikel 14. Kascommissie ..........................................................................................................................5  Artikel 15. Overige commissies ................................................................................................................6  Artikel 16. Technische leiding ...................................................................................................................6  Artikel 17. Algemene ledenvergaderingen ...............................................................................................6  Artikel 18. Besluitvorming ........................................................................................................................7  Artikel 19. Opleggen van straffen .............................................................................................................7  Artikel 20. Verenigingsorgaan ..................................................................................................................8  Artikel 21. Afdelingen ...............................................................................................................................7  Artikel 22. Wijziging van het huishoudelijk reglement ............................................................................7      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 1. Doel   Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert, hierna te noemen Jan van Weert,   tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:  a.  het verzorgen van lessen in turnen, gymnastiek, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek,  trampolinespringen, Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) ,voor Ouder en kind, peuters en  dergelijke voor alle leeftijden, alsmede in alle sport‐ en/of recreatieve activiteiten, die door de  KNGU en door de vereniging georganiseerd.   b.  het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van  de in sub a. genoemde activiteiten;  c.  het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden,  uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het  gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;  d.  het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU  georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in  sub a. genoemde activiteiten;  e.  het stimuleren van de in sub a. genoemde activiteiten door samenwerking met het onderwijs.  f.  alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  Artikel 2. Leden 1.  Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren  onderscheid in contributies en inschrijfgelden worden de club‐ en jeugdclubleden  onderverdeeld in categorieën.  Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap 1.  De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe  door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) dat samen met een  informatieblad aan het kandidaat‐lid wordt verstrekt.  2.  Het informatieblad vermeldt in elk geval:  a. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;  b. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds‐ (en activiteiten‐) groepen;  c. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen‐ en wedstrijdmogelijkheden  alsmede mogelijke overige activiteiten;  d. de rechten en verplichtingen van de leden;  e. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigings‐ en  bondscontributies;  f. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.  3.  Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat‐lid (of door de  wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden  bekrachtigd:  a. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings‐ en  bondsregistratie;  b. aan welke les(sen) het kandidaat‐lid wenst deel te nemen;  c. betalingsmethode; in principe automatische incasso, indien per nota tegen meerprijs.  d. of het kandidaat‐lid reeds lid is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van  welke;  e. of het kandidaat‐lid eerder lid geweest is van Jan van Weert en of een andere  gymnastiekvereniging en zo ja, van welke vereniging en tevens waarom en op welke  wijze het lidmaatschap is beëindigd;  f. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en  zich daaraan zal onderwerpen.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  4.  Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat‐lid of diens  wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste  contributietermijn.  5.  Bij niet‐toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat‐lid of diens  wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen.     Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij  de algemene vergadering.  Artikel 4. Rechten van de leden Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met in acht name van de regels,  als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene  vergadering en van het bestuur van Jan van Weert alsmede de statuten en het huishoudelijk  reglement van de KNGU, de volgende rechten:  a.  deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van Jan van Weert;   b.  deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van Jan van Weert  c.  het doen van voorstellen op de algemene ledenvergadering;  d.  het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van     Jan van Weert;  e.  het stellen van kandidaten voor de organen van Jan van Weert en van de KNGU;  f.  deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of  namens de KNGU;  g.  het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;  h.  het verlangen van uitkeringen op basis van de door Jan van Weert en/of de KNGU afgesloten  collectieve verzekeringen;  i.  het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe  gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering  van Jan van Weert en de beroepsinstantie van de KNGU.  Artikel 5. Contributies  De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de  onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement.  De minimum bijdrage voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.  Artikel 6. Kleding De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur de kleding vast voor deelname aan  wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van Jan van Weert  Daarnaast kan de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen met  betrekking tot de kleding voor de trainingen.   Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welk kleding bij bepaalde gebeurtenissen  moet worden gedragen.  Artikel 7. Bestuur Het bestuur kent de volgende functies:  a.  voorzitter;  b.  secretaris;  c.  penningmeester;  d.  lid technische zaken;  e.  bestuurslid  Het bestuur kan tevens gebruik van adviseurs, bijvoorbeeld voor:    personeels‐ en loontechnische zaken; accommodaties      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid 1.  Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen.   Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene ledenvergadering het recht kandidaten te  stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste  veertien dagen, voor aanvang van de algemene ledenvergadering, schriftelijk aan het bestuur  te geschieden.     De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een  eventuele benoeming zal aanvaarden.   Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten  minste veertien dagen niet is aangehouden indien:  a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;    Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij ten minste  vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor  herbenoeming in aanmerking wensen te komen.  2.  Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene  vergadering is gehouden.     Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van  zijn benoeming.  3.  Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop  de algemene vergadering is gehouden.  Artikel 9. Bestuursvergaderingen 1.  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig  achten.  2.  Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de  bestuursleden ter vergadering aanwezig is.  3.  Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.  Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn.   Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  4.  Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de  bestuursleden anders wenst.  5.  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.     Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet  schriftelijk vastgelegd voorstel.  Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist,  wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming  plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  Artikel 10. Dagelijks bestuur Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar  verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 11. Voorzitter De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van Jan van Weert.  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.   De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.   De voorzitter beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.  Artikel 12. Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor:  a.  het houden van de notulen van de vergaderingen;  b.  het voeren van de algemene correspondentie;  c.  het in goed geordende staat houden van het archief;  d.  de verzorging van het algemene ledenadministratie,  e.  het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen  jaar;  f.  de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan de secretaris op te dragen  werkzaamheden.  De secretaris wordt bij de werkzaamheden zo nodig bijgestaan door derden of respectievelijk een  deel van de taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris en ledenadministratie.  Artikel 13. Penningmeester De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.  De penningmeester is verantwoordelijk voor:  a.  en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem  de penningmeester afgedragen en/of toevertrouwde gelden van Jan van Weert  b.  het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs;  c.  de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenadministratie af te leiden  verplichtingen van de leden;  d.  het innen en administreren van de overige inkomsten;  e.  het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval  van het bestuur, een bedrag van € 750,‐ niet te boven mag gaan;   f.  het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;  g.  het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van Jan van Weert  h.  het beheer en de administratie van de door Jan van Weert ingestelde reserve‐ of andere  fondsen;  i.  het jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van  Jan van Weert, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;  j.  het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur,  wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering;  Artikel 14. Kascommissie De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de  penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.  Dit rapport wordt aan de algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet  goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.  Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht  aan het bestuur.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 15. Overige commissies In dit artikel kan worden vastgelegd welke vaste commissies Jan van Weert kent en hiervoor een  klein reglement vastleggen.  Voorbeelden zijn een technische commissie, propagandacommissie, jeugdcommissie (jeugdraad),  kantinecommissie en materiaalcommissie.  In een reglement wordt vastgelegd:  a.   wie de leden van de commissie benoemt;  b.   wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;  c.   aan wie of wat de commissie verantwoording schuldig is en/of wordt gerapporteerd.  Voorbeeld voor een materiaalcommissie  De commissie van materiaal wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd.   Aan haar is de zorg voor het materiaal opgedragen, onder controle van het dagelijks bestuur.  Tot haar taak behoort ook de zorg voor vaandels, vlaggen, prijzenkasten, gewonnen prijzen,  enzovoort.   Zij houdt het (dagelijks) bestuur op de hoogte van de onderhoudstoestand van het materiaal en  voert reparaties zo mogelijk zelf uit.  Bij het constateren van beduidende gebreken zal het herstel, in overleg met het bestuur, aan derden  kunnen worden opgedragen.  Artikel 16. Technische leiding 1.  Jan van Weert kan één of meer technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze  technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.  2.  Daarnaast kan Jan van Weert gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders  (volgens B‐contract), als omschreven door de KNGU.  Artikel 17. Algemene vergaderingen 1.  Clubleden en ereleden hebben op de algemene ledenvergadering het recht het woord te  voeren.  Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan, de wettelijke vertegenwoordiger van een  lid, donateurs en derden.  2.  De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:  a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;  b. de maximum spreektijd per spreker beperken;  c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking  staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;  d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden   (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het  voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot  behandeling besluiten;  e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van  de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke  stemming.  3.  Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ter   kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden  ondersteund, worden op de agenda geplaatst.   Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te  dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.      Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 18. Besluitvorming 1.  Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige  stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.   2.  Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de  voorzitter, door de vergadering benoemd.     Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden.     Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.  3.  Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:  a. niet zijn ingevuld;  b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;  c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of  zaken die zijn bedoeld;  d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;  e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;  f. onleesbaar zijn.  4.  Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken.     Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.    Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een  stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.  5.  Stemming over personen geschiedt:  a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits  hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;  b. door middel van een schriftelijke stemming.  6.  Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende  procedure.     Benoemd wordt:  a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het  aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;  b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de  volstrekte meerderheid heeft behaald;    Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven,  volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal  stemmen hebben behaald;    Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe  getrokken.  Artikel 19. Opleggen van straffen Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf  definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een  bestuursvergadering te verweren.   Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later  dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht.  Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten  andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen  na de eerste wordt belegd.  Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.  Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun  contributieverplichtingen.  Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten  ingesteld beroep.  Statuten Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016  Artikel 20. Verenigingsorgaan Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op  geregelde tijden onder de leden wordt verspreid.  Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd. In het bedrag  van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten  van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.  Artikel 21. Afdelingen  De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de indeling in afdelingen en de  onderscheiden categorieën van leden vast.  Indien de algemene ledenvergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor  sporten anders dan omschreven in artikel 1. van dit reglement, dan zullen daarvoor afzonderlijke  reglementen worden vastgesteld.  Artikel 22. Wijziging van het huishoudelijk reglement  Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,  genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.  Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de  algemene ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.  Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de  algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.  Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering op 19 april 2016 te Weert.

Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen
1. Algemeen
2. Lidmaatschap
3. Indeling
4. Kleding
5. Wedstrijden
6. Clubkampioenschappen
7. Trainingen/stages
8. Gedragsregels
9. Medisch
10. Contributie
11. Anders
1. Algemeen
Aan wedstrijden nemen meerdere wedstrijdgroepen deel.
In deze groepen is de training speciaal gericht op deelname aan regionale, nationale, internationale
wedstrijden (individueel en in teamverband) en demonstraties.
2. Lidmaatschap
2.1 Men kan lid worden van de wedstrijdgroep op aanwijzing van het technisch kader.
Het lidmaatschap van de wedstrijdgroep geldt telkens voor de duur van 1 seizoen
(van augustus t/m juli).
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en technische prestaties.
Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Voor jeugdleden in overleg met de ouders/wettelijke vertegenwoordiger van het lid.
2.3 Tussentijds kan het lidmaatschap, van een wedstrijdgroep, op initiatief van de leiding
door het bestuur worden beëindigd bij:
wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijk afwezigheid op de trainingen en,
het zonder opgaaf van reden, weigeren aan wedstrijden/demonstraties deel te nemen.
2.4 Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap van de wedstrijdgroep niet op
eigen initiatief worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de
groepen voor wedstrijden.
3. Indeling
Er zijn verschillende wedstrijdgroepen.
3.1 Jeugdselectie
3.2 Dames selectie
3.3 Combinatie groep
4. Kleding
4.1 Clubpakje en trainingspak (en een tas) is verplicht op de wedstrijden.
De aanschaf of borg betalen hiervan is verplicht.
4.2 Tijdens training moet er een eigen turnpakje (dus geen wedstrijdpakje) gedragen worden.
Een T‐shirt is raadzaam om bij de hand te hebben bij moeilijke bewegingen.
4.3 Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is
het dragen van het clubpakje verplicht.
Bij een toestelfinale mag men zelf een keuze maken in overleg met de train(st)er.
5. Wedstrijden
5.1 Het deelnemen aan wedstrijden is verplicht, de inschrijving gebeurt aan het begin
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
van het seizoen in de maand november.
5.2 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers zorgen er bij wedstrijden voor dat hun kind
tijdig aanwezig is (minimaal een half uur van te voren).
De leiding geeft tijdig door waar en hoe laat de wedstrijd begint.
Alle informatie komt op de site: www.janvanweert.nl te staan of wordt per e‐mail
toegestuurd.
Alle informatie betreffende wedstrijden is altijd op de KNGU Site (www.kngu.nl )
te vinden! District sites zijn opgeheven
5.3 De wedstrijdgelden worden per jaar van te voren vastgesteld en worden per incasso
bij de deelneemsters geïncasseerd.
5.4 Deelname aan internationale wedstrijden gaat in overleg met train(st)ers en turnster
(ouders/wettelijke vertegenwoordiger bij jeugdleden).
Ook hier geldt wat gesteld is in 5.3
5.5 Indien de technische prestatie of motivatie tijdens trainingen, de wedstrijden en de
clubkampioenschappen onvoldoende zijn, kan het technisch kader besluiten de
turnster terug te zetten naar een lager niveau of zelfs naar een recreatiegroep en het
lidmaatschap van de wedstrijdgroep te beëindigen.
Dit wordt per wedstrijdseizoen bepaald.
6. Clubkampioenschappen
6.1 Elk jaar worden in principe, op het einde van het seizoen de clubkampioenschappen
georganiseerd.(calamiteiten kunnen dit verhinderen)
6.2 Deelname door de wedstrijdturnsters is verplicht.
7. Trainingen/stages
7.1 Van de turnster wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen en minimaal
10 minuten voor aanvang aanwezig is.
7.2 Bij verzuim tijdig bericht aan leiding met opgaaf van reden.
7.3 Bij regelmatig verzuim kan het lidmaatschap van de wedstrijdgroep worden beëindigd.
7.4 Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert is van mening dat de top turnsters de
best denkbare begeleiding binnen onze vereniging moeten krijgen.
Voor die inzet verwacht Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert van ieder de
optimale inzet in het streven de top te bereiken.
Kan of wil iemand zich niet houden aan deze regel dan heeft dat consequenties.
Het bestuur zal per geval bepalen welke consequentie dat is en zal zeer zorgvuldig
met ieders belangen omgaan, maar zal altijd het belang van
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert boven het persoonlijk belang stellen.
7.5 Bij uitzonderlijke prestaties kan de leiding besluiten dat er met turnsters extra getraind
wordt en eventueel op een hoger niveau worden geplaatst.
7.6 Van elke turnster wordt verwacht dat zij op de trainingen haar kleding in orde heeft,
zelf zorg draagt voor haar turnleertjes en polsbandjes (een T‐shirt bij zich heeft voor
het vangwerk van moeilijke elementen) en haar haren goed netjes verzorgd heeft
(een staart goed bij elkaar gebonden).
De turnster mag geen sieraden/horloge dragen.
7.7 Elk jaar kunnen en worden turnsters uitgenodigd om deel te nemen aan
ondersteuningstrainingen, regiotrainingen en trainen met toppers.
Ook voor deze trainingen geldt hetzelfde als in 4.2
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
8. Gedragsregels
8.1 Ten aanzien van het gebruik van de moderne media zoals Facebook, Hyves, Twitter
en dergelijke tijdens meningsverschillen in welke vorm dan ook.
Het bestuur van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert Jan van Weert kan en
wil niet accepteren dat de moderne media gebruikt worden als platform om
ongenuanceerd zaken publiek te maken die schadelijk zouden kunnen zijn voor
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert, leden, leiding of bestuur.
Het bestuur zal dan ook gepaste maatregelen nemen tegen diegene die de moderne
media misbruiken en het belang van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert,
in welke vorm dan ook, schaden.
8.2 Discriminatie in welke vorm dan ook valt hier ook onder.
Het bestuur zal dan ook gepaste maatregelen nemen tegen diegene de moderne
media misbruiken en het belang van Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert,
in welke vorm dan ook, te schaden.8.3 Meningsverschillen en discussies worden niet op de
trainingsvloer in aanwezigheid
van alle turnsters uitgesproken.
Indien er een verschil van mening / inzicht is tussen de train(st)ers, is dit een punt
voor het periodiek overleg tussen de leiding en het bestuurslid technische zaken.
Indien de periode tot het volgende overleg te lang duurt bespreek dan een verschil
van mening / inzicht direct na afloop in beslotenheid in de kantine of in de zaal.
Indien er een verschil van mening is tussen train(st)er en turnster, moet dit op een
rustig moment in beslotenheid worden besproken.
Is het voorval zo heftig dan raadt het bestuur aan eventueel de training stil te leggen
en dit even afgezonderd te bespreken, daarna wordt indien mogelijk de training
weer hervat.
8.4 De (hoofd)train(st)er blijft de eindverantwoordelijke op de vloer, de leiding bepaald
de gang van zaken.
Roddel, achterklap en een sfeer verpestende houding wordt niet geaccepteerd.
Niet van de leden, niet van toeschouwers, niet van begeleiders, niet van familieleden.
De leidinggevende train(st)er kan in overleg met de medetrain(st)ers besluiten in
geval van onaanvaardbaar gedrag, een turnster weg te sturen.
Dit wordt z.s.m. gemeld bij het bestuur.
8.5 De train(st)ers zullen naar de turnsters toe altijd één lijn trekken en een gezamenlijk
standpunt uitdragen.
Verschil van mening mag en is in sommige gevallen zelfs goed.
BLIJF IN ALLE GEVALLEN VOORAL MET ELKAAR IN GESPREK.
Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert
hecht zeer veel waarde aan een gezond en veilig turnklimaat.
9. Medisch
9.1 Er wordt geadviseerd om elk jaar wedstrijd turnsters te laten keuren door middel
van een uitgebreide keuring bij een sportarts of Sport Medisch Adviescentra.
9.2 Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert werkt op een zo gezond mogelijke
basis waarin de grenzen worden opgezocht van fysieke en psychische mogelijkheden
van turnsters.
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er incidenteel blessures ontstaan.
Blessures in de zaal worden behandeld volgens EHBO‐regels, daarna volgt evaluatie
en vervolgtraject: wat kan inhouden controle door ziekenhuis en/of (sport)arts.
9.3 Bij blessures dient men in overleg met de train(st)er af te spreken of men wel/niet kan
deelnemen aan de trainingen en welk herstelprogramma gevolgd moet worden.
Huishoudelijk Reglement Wedstrijdgroepen Turn‐ en Gymnastiekvereniging Jan van Weert 2016
9.4 Tijdens wedstrijden dient de turnster, die met een bandage turnt, draagt een bandage
in huidskleur.,
Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt per toestel aftrek tijdens de wedstrijd.
Bij trainingen mag de bandage een andere kleur hebben.
9.5 Turnsters zorgen zelf voor tape en ander bandage materiaal.
9.6 Tijdens blessures/ziekte moet de contributie worden doorbetaald!
9.7 Turnsters en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers dienen op de hoogte te zijn
van het dopingreglement van de KNGU.
Dit reglement is te lezen op de website van de KNGU en kan ook worden
gedownload (www.kngu.nl ).
Staan medicijnen, die leden gebruiken ,(bij bijv. Astma ) op de lijst, dan
moet een doktersverklaring afgegeven bij de train(st)ers vóór dat het
wedstrijdseizoen begint.
Zij dienen een verzoek in bij de bond voor eventuele dispensatie!
9.8 Voeding: gewoon eten is het beste: een speciaal voedingsdieet is niet nodig.
Eet vooral niet te vet en ben zuinig met frisdrank.
10. Contributie en wedstrijd inschrijfgelden
10.1 Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en betalen een
hogere contributie dan de recreatieleden.
De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren.
De contributie wordt geheven in 5 termijnen van 2 maanden!
10.2 Als de turnster trainingen bezoekt buiten de trainingen van Turn‐ en
Gymnastiekvereniging Jan van Weert zijn de kosten en het vervoer voor eigen
rekening (regiotrainingen e.d.).
10.3 Het inschrijfgeld voor wedstrijden is voor rekening van de turnster.
10.4 Voor landelijke wedstrijden is een turn pas verplicht.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster.
Deze turnpas is 3 jaar geldig.
10.5 Voor internationale wedstrijden is een FIG paspoort verplicht.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster.
11. Anders
11.1 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen in de kantine trainingen bezoeken.
Maak geen contact met uw kind vanuit de kantine daar dit de concentratie en de
training kan beïnvloeden hetgeen tot onveilige situaties en ongelukken kan leiden.
(aansprakelijkheid)
11.2 Ouders/wettelijke vertegenwoordigers die hun kind na de training komen ophalen,
kunnen in de kantine wachten.
Het is niet toegestaan in de zaal of deuropening en naar de zaal te wachten.
Dit is storend voor de trainsters en turnsters.
Turnsters maar ook train(st)ers kunnen hierdoor afgeleid worden met alle gevolgen
genoemd in 11.1.
11.3 Aan het begin (rond oktober/november) en aan het eind (rond juni/juli) van het
seizoen zijn er in principe oudergesprekken om het seizoen voor te bespreken of te
evalueren.
Individuele oudergesprekken kunnen afhankelijk van ontstane situaties worden
aangevraagd door ouders/wettelijke vertegenwoordiger train(st)ers gedurende het
hele jaar.
11.4 Daar waarin het reglement niet voorziet, wordt in alle redelijkheid naar een
oplossing gezocht en beslist het train(st)ers team in samenspraak met het bestuur.
Vastgesteld in de Algemene vergadering op 19 april 2016 te Weert

Go To Top